Full Nondiscrimination Policy

 

Nondiscrimination and Accessibility Requirements Notice

VNA Health and its affiliates comply with applicable Federal civil rights laws and do not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. VNA Health and its affiliates do not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

VNA Health and its Affiliates:

 • Provide free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as
  qualified sign language interpreters and written information in other formats (i.e. large print, audio,
  accessible electronic formats, etc.)
 • Provide free language services to people whose primary language is not English, such as qualified
  interpreters and information written in other languages.

If you need these services, contact VNA Health’s Compliance Officer at (805) 965-5555 or compliance@vna.health.

If you believe that VNA Health and its affiliates have failed to provide these services or discriminated in another way on
the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with: California Department
of Public Health, Licensing and Certification, 1889 Rice Avenue, Suite 200, Oxnard, CA 93036; phone (800) 547-
8267. You can file a grievance in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a grievance, VNA Health’s
Compliance Officer is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil
Rights, electronically through the Office for Civil Rights (OCR) Complaint Portal, available at
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at: U.S. Department of Health and Human
Services 200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building Washington, D.C. 20201 1-800-368-1019, 800-
537-7697 (TDD). Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Español (Spanish)

VNA Health cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina
por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame
al Certified Languages International: (800) 225-5254, Customer Code: 805VNA Health

繁體中文 (Chinese)

VNA Health 遵守適用的聯邦民權法律規定,不因種族、膚色、民族血統、年齡、殘障
或性別而歧視任何人。

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電
Certified Languages International: (800) 225-5254, Customer Code: 805VNA Health

Tiếng Việt (Vietnamese)

VNA Health tuân thủ luật dân quyền hiện hành của Liên bang và không phân biệt đối xử dựa
trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính.

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số
Certified Languages International: (800) 225-5254, Customer Code: 805VNA Health

Tagalog (Tagalog – Filipino)

Sumusunod ang VNA Health sa mga naaangkop na Pederal na batas sa karapatang sibil at
hindi nandidiskrimina batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian.

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika
nang walang bayad. Tumawag sa Certified Languages International: (800) 225-5254, Customer Code: 805VNA Health

한국어 (Korean)

VNA Health 은(는) 관련 연방 공민권법을 준수하며 인종, 피부색, 출신 국가, 연령,
장애 또는 성별을 이유로 차별하지 않습니다.

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.
Certified Languages International: (800) 225-5254, Customer Code: 805VNA Health
번으로 전화해 주십시오.

Հայերեն (Armenian)

VNA Health -ը հետևում է քաղաքացիական իրավունքների մասին գործող
դաշնային օրենքներին և խտրականություն չի ցուցաբերում՝ ռասայի, մաշկի գույնի, ազգային
պատկանելության, տարիքի, հաշմանդամության կամ սեռի հիման վրա:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել
լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք Certified Languages International:
(800) 225-5254, Customer Code: 805VNA Health

فارسی (Farsi)

از قوانین حقوق مدنی فدرال مربوطھ تبعیت می کند و VNA Health

ھیچگونھ تبعیضی بر اساس نژاد، رنگ پوست، اصلیت ملیتی، سن، ناتوانی یا جنسیت افراد

قایل نمی شود.

 

توجھ: اگر بھ زبان فارسی گفتگو می کنید، تسھیلات زبانی بصورت رایگان برای شما

.بگیرید تماس Certified Languages International: (800) 225-5254, Customer Code: 805VNA Health ا. باشد می ف

Русский (Russian)

VNA Health соблюдает применимое федеральное законодательство в области
гражданских прав и не допускает дискриминации по признакам расы, цвета кожи, национальной
принадлежности, возраста, инвалидности или пола

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.
Звоните Certified Languages International: (800) 225-5254, Customer Code: 805VNA Health

日本語 (Japanese)

VNA Health は適用される連邦公民権法を遵守し、人種、肌の色、出身国、
年齢、障害または性別に基づく差別をいたしません。

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。
Certified Languages International: (800) 225-5254, Customer Code: 805VNA Health

まで、お電話にてご連絡ください。

العربية (Arabic)

یلتزم VNA Healthبقوانین الحقوق المدنیة الفدرالیة المعمول بھا ولا یمیز على أساس العرق أو اللون أو

الأصل الوطني أو السن أو الإعاقة أو الجنس.

ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 1- رقم

والبكم الصم ھ Certified Languages International: (800) 225-5254, Customer Code: 805VNA Health

ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)

VNA Health ਲਾਗੂ ਸੰਘੀ ਨਾਗਿਰਕ ਹੱਕ  ਦੇ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ,
ਉਮਰ, ਅਸਮਰਥਤਾ, ਜ  ਿਲੰ ਗ 'ਤੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਿਵਤਕਰਾ ਨਹ  ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਜੇ ਤੁਸ  ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤ  ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
Certified Languages International: (800) 225-5254, Customer Code: 805VNA Health

'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ខ្មែរ (Cambodian)

VNA Health អនុវត��មច�ប់សិទ�ិពលរដ�ៃនសហព័ន� ែដលសមរម្យនិងមិននរេរ សេអើសេលើមូល ន
ៃនពូជ សន៍ពណ៌សម្ប រ ស តិេដើម យុ ពិ រ ព ឬេភទ។

្របយ័ត ៖ េបើសិន អ កនិ យ ��ែខ� រ, េស ជំនួយែផ ក   េ យមិនគិតឈ ល គឺ ច នសំ ប់បំេរ  អ ក។ ចូរ ទូរស័ព

Certified Languages International: (800) 225-5254, Customer Code: 805VNA Health

Hmoob (Hmong)

VNA Health ua raws cov kev cailij choj yuam siv ntawm Tsom Fwv Nrub Nrab Teb Chaw
hais txog pej xeem cov cai (Federal civil rights laws) thiab tsis ciav-cais leejtwg vim nws hom neeg, nqaij
tawv, lub tebchaws tuaj, hnub nyoog, kev tsis taus, los yog poj niam txiv.

LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau
Certified Languages International: (800) 225-5254, Customer Code: 805VNA Health

हिंदी (Hindi)

VNA Health  लागूहोने योग्य संघीय नाग रक अिधकार क़ाननू का पालन करता ह ै और जाित, रंग,
रा�ीय मूल, आयु, िवकलांगता, या  लग के आधार पर भेदभाव नह  करता ह।

ध्यान द : य द आप  हदी बोलते ह   तो आपके िलए मुफ्त म  भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध ह।

Certified Languages International: (800) 225-5254, Customer Code: 805VNA Health पर कॉल कर।

ภาษาไทย (Thai)

VNA Health ได้ปฏิบัติตามรัฐบัญญัติด้านสิทธิ์ที่เหมาะสม และไม่ได้แบ่งแยกทางชาติพันธุ์ สีผิว เชื้อชาติ อายุ
ความทุพพลภาพ หรือเพศ

เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร
Certified Languages International: (800) 225-5254, Customer Code: 805VNA Health

 

Español

VNA Health cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. VNA Health  no excluye a las personas ni las trata de forma diferente debido a su origen étnico, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.

VNA Health y sus Afiliados:

 • Proporciona asistencia y servicios gratuitos a las personas con discapacidades para que se
  comuniquen de manera eficaz con nosotros, como los siguientes:• Proporciona servicios lingüísticos gratuitos a personas cuya lengua materna no es el inglés,
  como los siguientes:

Si necesita recibir estos servicios, comuníquese con VNA Health’s Compliance Officer at (805) 965-5555.

Si considera que VNA Health no le proporcionó estos servicios o lo discriminó de
otra manera por motivos de origen étnico, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, puede presentar
un reclamo a la siguiente persona:California Department of Public Health, Licensing and Certification,
1889 Rice Avenue, Suite 200, Oxnard, CA 93036; phone (800) 547-8267. Puede presentar el
reclamo en persona o por correo postal, fax o correo electrónico. Si necesita ayuda para hacerlo, VNA Health’s
Compliance Officer está a su disposición para brindársela.

También puede presentar un reclamo de derechos civiles ante la Office for Civil Rights (Oficina
de Derechos Civiles) del Department of Health and Human Services (Departamento de Salud y Servicios
Humanos) de EE. UU. de manera electrónica a través de Office for Civil Rights Complaint Portal,
disponible en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o bien, por correo postal a la siguiente
dirección o por teléfono a los números que figuran a continuación: U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building Washington, D.C. 20201 800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
Puede obtener los formularios de reclamo en el sitio web http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.